นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อีกทั้งบูธการนำเสนอผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

          ในการจัดงานครั้งนี้ กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง DOF Map” ซึ่งเป็น Mobile Application ที่สามารถค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คำนวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วัดระยะทาง และค้นหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ โดยรองรับการใช้งานได้กับทุกระบบ ทั้ง IOS และ Android เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร หรือผู้สนใจทั่วไป

            อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องอาศัยบุคลากรของกรมประมงที่จะช่วยผลักดันให้ฐานข้อมูลทางด้านประมงมีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้พัฒนาหรือต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เพื่อรองรับการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0

 

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2357

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278