ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเปิดให้บริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถเปิดให้บริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว

          ตามที่กรมประมงได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายจึงส่งผลให้สาหร่ายพวงองุ่นได้รับความนิยม กรมประมงจึงได้วางแผนผลักดันให้สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจ และแนะนำเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรตามที่กรมประมงได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น พืชน้ำที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายจึงส่งผลให้สาหร่ายพวงองุ่นได้รับความนิยม กรมประมงจึงได้วางแผนผลักดันให้สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจ และแนะนำเป็นอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) จึงเพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” เข้าสู่ระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลือก “ข้อมูลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ” และเลือก “สาหร่ายทะเล” ตามลำดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) จึงเพิ่มชนิดสัตว์น้ำ “สาหร่ายทะเล” เข้าสู่ระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถให้บริการเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนดังกล่าวได้ โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลือก “ข้อมูลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ” และเลือก “สาหร่ายทะเล” ตามลำดับ

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.fisheries.go.th/Secretary/pr/index.php

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าร่วมหารือกับผอ.ศทส.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามาร...  172   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศประมงสำหรับผู้บริหาร   159  โครงการแปลงใหญ่สัตว์น้ำชายฝั่ง    146  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ปีงบ...  145  แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านก...  140  รายงานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2...  126  “ผอ.ศทส.เข้าร่วมหารือนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันกับ GISTDA”   110  แผนที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   68  พื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   40

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278