ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-18  |   ข่าววันที่: 2018-01-11 |  อ่าน: 594 ครั้ง
 

          ตามที่กรมประมงได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ตามตัวชี้วัดปีงบฯ 2561 โดยกำหนดให้จังหวัดราชบุรี มีการจัดทำ 100% นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จึงมีแนวคิดในการจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ขึ้น โดยได้นำร่องในจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแรก และนำรูปแปลงเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          โดยการจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) แบบสำเร็จรูปนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับสำนักงานประมงจังหวัด เพียงเจ้าหน้าที่ทำการเพิ่มข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีอยู่ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) ก็จะได้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดชื่อเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนพื้นที่เลี้ยง ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง เป็นต้น

          การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer One) ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม การจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) นี้ ยังจะดำเนินการต่อไปในอีก 76 จังหวัดที่เหลือ โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเร่งดำเนินการของบประมาณในการจัดทำ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดทำรูปแปลงให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2561 นี้

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (1,937)  แบบรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Fisheries Map.. (1,881) แบบฟอร์มเปล่าการนำเข้าข้อมูล กษ.02.. (1,759) รายงานข้อมูล ทบ.1 และ ทบ.2 ปีงบ 2563.. (1,708) แบบฟอร์มขอรับบริการจัดทำแผนที่ ปีงบฯ2564.. (1,645) ผลการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2563.. (1,553) งานมหกรรม EECi อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี.. (825) ขึ้นทะเบียนสาหร่ายทะเลในระบบ Fisheries Map ได้แล้ว.. (728) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลพื้นที่จับสัตว์น้.. (654) Line Group_GIS-ทะเบียนเกษตรกร.. (653) เจ้าหน้าที่กลุ่ม พทภ. ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดสร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ที่ จ.ราชบุรี.. (653) แนะนำระบบ Fisheries Map และ DOF MAP.. (643) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ.. (642) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร“การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอ.. (605) ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ.. (594) ศทส. เข้าร่วมงานเสวนา “การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำทั้งประเทศ”.. (590) นำเสนอ “DOF Map” Mobile Application ในงานวิชาการ GEOINFOTECH 2018.. (588) วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เ.. (576) ศทส. จัดทำ .. (555) วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประ.. (546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900