ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


ศทส. นำร่องจัดทำ Polygon จ.ราชบุรี สำเร็จ จังหวัดที่เหลือรอดำเนินการ 

ข่าวกิจกรรม


          ตามที่กรมประมงได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ตามตัวชี้วัดปีงบฯ 2561 โดยกำหนดให้จังหวัดราชบุรี มีการจัดทำ 100% นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จึงมีแนวคิดในการจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) ขึ้น โดยได้นำร่องในจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดแรก และนำรูปแปลงเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          โดยการจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) แบบสำเร็จรูปนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับสำนักงานประมงจังหวัด เพียงเจ้าหน้าที่ทำการเพิ่มข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีอยู่ในระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) ก็จะได้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดชื่อเกษตรกร ที่อยู่ จำนวนพื้นที่เลี้ยง ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง เป็นต้น

          การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง (Farmer One) ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม การจัดทำรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Polygon) นี้ ยังจะดำเนินการต่อไปในอีก 76 จังหวัดที่เหลือ โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเร่งดำเนินการของบประมาณในการจัดทำ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดทำรูปแปลงให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2561 นี้

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278