ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด


ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 คณะทำงานติดตามงานวิจัยด้านการประมงน้ำจืด ประกอบด้วย

 • นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืด
 • นางมณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืด
 • นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา
 • นายพิสิฐ ภูมิคง หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
 • นางสาวอรอนงค์ จันทะลือแสน นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)

ได้ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 ครั้งที่ 2/2565

เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแก่หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 14 โครงการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

     Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ