นายวรัณยู ขุนเจริญรักษ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
    


นายพิสิฐ ภูมิคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา

หัวหน้ากลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางพนาวรรณ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
ว่าง

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายฎีกา รัตนชำนอง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายนิพนธ์ จินดารัตน์

หัวหน้ากลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง
(นายช่างเครื่องกลอาวุโส)
    
นางสาววัชรียา ฝีปากเพราะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

   Inland Fisheries Research and Development Division ชั้น 5  อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     IFFRRDI@hotmail.com   02-579-5281   02-579-5281   แฟนเพจ