องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท โดยมีรอบการเบิกจ่าย๓ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔ จำนวน ๖ ชุมชน, ๒) วันที่ ๒๓ เม.ษ. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน และ

๓) วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ จำนวน ๓ ชุมชน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้๑. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมใน

การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒. การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ (ปูม้า) เดิมมีการจัดตั้งแล้ว ๒ แห่งในปีนี้เพิ่มเป้าหมายโดยการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ อีกจำนวน ๒ แห่ง

ให้สอดคล้องกับบริบทการทำประมงในท้องถิ่น

๓. การปรับเปลี่ยนและสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงที่เหมาะสมและถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน โดยเครื่องมือทำการประมงที่มีขนาดูช่องตาใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เพื่อโอกาสการจับสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

๔. การสนับสนุนอุปกรณ์ช่างในการซ่อมแซมเรือประมงและปรับปรุงโรงเรือน/ เครื่องกว้านลากเรือประมง โดยผู้ทำการประมงสามารถซ่อมเครื่องยนตั ตัวเรือประมง ได้ด้วยตนเอง โดยหมุนเวียนอุปกรณ์ช่างภายในองค์กรฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

๕, การส่งเสริมให้มีการสร้างและจัดวางแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่ง ๖. การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

(ชั้ง ในเขตทะเลชายฝั่ง เพื่อลดระยะทางการออกทำการประมงสามารถลด อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน โดยสัตว์น้ำเหล่านั้นสามารถ

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความเสี่ยงของการประกอบอาชีพทำการประมง เติบโตและแพร่กระจายทั่วพื้นที่ ทำการประมงภายใต้กฎกติกาชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   284   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   255  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   250  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   240  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  202  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  186  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   185  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  171  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   146  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ