สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัด
นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ปล่อยพันธ์ปลากินพืช
จำนวน 500,000 ตัว และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ล้านตัว โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เมื่อแก้ปัญหาเยียวยาและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณ.อ่างเก็บน้ำยะลูตงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.5 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ โดยมี นายอำเภอบาเจาะ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุลเป็นประธานในพิธี สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมู่บ้านสีขาวปลอดโรคระบาดโควิด
จำนวน 15 ราย ๆ ละ 1,200 ตัว พร้อมแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์จำนวน 5 ชุดจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะและมอบผ้าห่ม จำนวน 5 ชุดโดย
จิตอาสา 904 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เกษตรกรเฝ้าระวัง !! โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   292   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64   263  โครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas)   260  ของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส   253  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดน...  211  นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 พร้อมด้วยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมง...  194  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม Fisherman Market   190  นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ผอ.ศูนย์...  174  ข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้   150  สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสมอบเช็คเงินสด สนันสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น    136

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

     บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000    fisheriesnarathiwat@gmail.com   073-532052   073-532053   แฟนเพจ