ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปรามและจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปรามและจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้ จ่าเอก ประวิทย์ ทองเขียว ประมงอำเภอเมืองตรัง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน นางณิชปภา สารารักษ์ ประมงอำเภอกันตัง นายภูวรินทร์ นวลกลับ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวศิรินทิพย์ สังข์จีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเล การป้องปราม ปราบปราม และจับกุม การทำประมงผิดกฎหมาย ประเภทอวนรุน และโพงพาง บริเวณร่องน้ำและชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยการบูรณาการกับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย หมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ตำรวจน้ำกันตัง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมา...  308   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  184  ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง   114  ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ...  107  หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ป...  101  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   99  เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   95  การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  95  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...  93  กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังห...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ