สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน          วันที่ 6 กันยายน 2564 นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอหาดสำราญและประมงอำเภอปะเหลียนได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศพก. เครือข่ายด้านประมง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชนเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดการเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือนเพื่อบริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤตและหากเหลือจากการบริโภคก็สามารถขายเป็นรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มโดยได้สนับสุนนพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลากดเหลือง อาหารปลาดุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กระชังมุ้งเขียวอนุบาลปลา และกล่องพลาสติกเลี้ยงปู ให้ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 12 ราย (แห่ง) อำเภอปะเหลียน 6 ราย อำเภอหาดสำราญ 6 รายทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงจำนวน 12 ราย(แห่ง)ใช้ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประมงในชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

          สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงทั้งจังหวัดใน 10 อำเภอ รวม 60 แห่ง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 119,500 บาท ได้แก่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่องพลาสติกเลี้ยงปู พันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่พันธุ์กบ ปลากดเหลือง ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ปลาหมอ รวมทั้งอาหารกบ อาหารปลากินพืช และปลากินเนื้อ เพื่อให้เกษตรกรไปดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.ด้านประมงให้กับชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   235   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี...  196  การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   176  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  158  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  154  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   142  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  128   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   124  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    122  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  115

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ