ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านควนตุ้งกู ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ท่าเทียบเรือบ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านควนตุ้งกู ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 500,000 ตัว โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างเคร่งครัด ด้วยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มอบหมายกรมประมง จัดทำโครงการการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรังและสตูล กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมงของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพประมงภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากร ตามนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้สามารถมีอาชีพทำการประมงได้อย่างมั่นคง และให้กรมประมงดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร...  338   ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   231  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี...  187  การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   173  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  154  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  150  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   139  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  126   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   118  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    117

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ