สำนักงานประมงจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


สำนักงานประมงจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสระน้ำที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงได้มีการจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 200,000 ตัว ปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัว ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูน/ปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ/ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ สำนักงานประมงจังหวัดตรังได้เล็งเห็นแล้วว่า ตำบลท่างิ้ว มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้มีเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่สำคัญ ก่อให้เกิดต้นน้ำกลายเป็นแม่น้ำ คือ แม่น้ำตรัง ส่งผลให้ราษฎรสามารถใช้น้ำในด้านเกษตรกรรม และทำการประมง อีกทั้งตำบลท่างิ้วมีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ใช้ในการเกษตรกรรม อาทิ คลองท่างิ้ว นบนาโพธิ์ คลองมวน ห้วยไม้ไผ่ สระน้ำหนองเด สระน้ำโรงรม หนานมดคัน เป็นต้น และในวันนี้นอกจากจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณจัดงานพิธีแล้ว ทางกรมประมงยังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำสามารถกระจายไปอาศัยวางไข่ และเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลท่างิ้ว และบริเวณใกล้เคียงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร...  338   ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในกระชัง   230  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี...  187  การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   173  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจา่ยสินค้าประมงพื้...  154  ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ที่ได้ผลกระทบอุทุกภัย บ้านโพรงจระเข้ อ. ย่านตาขาว จ. ต...  149  ข่าวประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาหน้าแล้งในบ่อดิน   139  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้...  126   ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565   118  ฝึกอบรมสาธิตโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565    117

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ