ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) 

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX)  
         วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสมพร  เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด การทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อม การประสานงาน ช่องทางการสื่อสารและการเผชิญเหตุ รวมทั้งการเชื่อมโยงร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกฯ    ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 5    132   ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ...  127  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง อ.พระแสง    117  วันที่ 12 สิงหาคม 2565   113  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ...  105  ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ที่สาธารณสมบั...  103  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านกา...  93  ร่วมประชุมพิจารณาคำขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอยนางรม   93  ร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมา...  90  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมในการขอรับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการปร...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ