ลงพื้นติดตามให้คำแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำขอจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และแนวทางการขอจำหน่าย และการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ลงพื้นติดตามให้คำแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำขอจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และแนวทางการขอจำหน่าย และการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต วันที่ 25-26 มกราคม 2565 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นติดตามให้คำแนะนำพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำขอจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และแนวทางการขอจำหน่าย และการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 4 ร้าน อำเภอเมือง จำนวน 3 ร้าน  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ร้าน และอำเภอดอนสัก จำนวน 1 ร้าน พร้อมติดตามและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการประมง เครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงอำเภอดอนสักร่วมส่งมอบ ในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 1 ศูนย์ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ศูนย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับแจ้งเหตุปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางลาย อำเภอเวียงสระ    241   การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร...  213  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   194  ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด   189  เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน คืน ปูม้าสู่ธรรมชาติ   168  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม...  161  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   145  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมเพื่อชี้แจ้งกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาส...  141  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   138  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   124


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ