ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน)ให้กลุ่มประมงชุมชนบ้านเกาะแรต?

 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน)ให้กลุ่มประมงชุมชนบ้านเกาะแรต? วันที่ 6 มกราคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายอิทธิพล  ขวาไทย  ประมงจังหวัสุราษฎร์ธานี นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายเอกพล รัตนพันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ นางสาวสกุลทิพย์ พุทธแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางเกศสุดา แสงมณี นักวิชาการประมง นางสาวปิยาภรณ์ หนูอักษร นางสาวศุภกานต์ ปันม้า นางสาววรรณพร เสวกจันทร์ นางสาวปวีณนุช จันทรมณี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ ชูช่วย ประมงอำเภอดอนสัก นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์ ผู้ช่วยประมงอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยนายสมบัติ แช่มชื่น หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี และนายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จำนวน 100,000 บาท ให้กลุ่มประมงชุมชนบ้านเกาะแรต ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านเกาะแรต ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเสนอรายชื่อเพื่อมอบหมายเป็นคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ผู้เก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน และผู้รับมอบหมายให้เปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่เพื่อรองรับการโอนเงินงบอุดหนุนในกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน พร้อมดำเนินการเสนอโครงการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการคัดเลือกกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด   178   โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ อำเภอพระแสง   171  ประชุมนำเสนอแผนในการพัฒนาจังหวัด ๔.๐ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   149  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี   127  ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ย...  123  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอ่าวพุมเร...  116  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก...  112  ร่วมบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้านดอน ...  112  ปฎิบัติงานบูรณาการตรวจตราปราบปราม เพื่อป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่าวบ้...  107  ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.2) อำเภอดอนสัก   100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     18/1 ถนนจุลจอมเกล้า  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130    fposuratthani@gmail.com   077240612   077311117   แฟนเพจ