ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 / 2564 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการประชุมสำนักงานครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองฯ ประมงอำเภออัมพวา ประมงอำเภอบางคนที ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน พร้อมติดตาม เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสรุปประมวลผลประจำเดือน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรร...  583   วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  159  ประกาศกรมประมง เรื่อง เงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ทำการประมงต้องป...  149  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ...  101  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง)    97  โครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   91  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเ...  69  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เปิดตลาด Fisherman Market    68  กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้น...  68  โครงการ การพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258