วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-09-26  |   ข่าววันที่: 2018-09-26 |  อ่าน: 1,067 ครั้ง
 

 

จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

สืบสานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยง
3 .พัฒนาฟาร์มผลิตสัตว์น้ำและคุณภาพสินค้าประมงให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัย
4. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
3 . พัฒนาฟาร์มผลิตสัตว์น้ำและคุณภาพสินค้าประมงให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัย
4. บริหารจัดการองค์กร และเสริมสร้างองค์ประกอบอื่นๆ
5.เพื่อการปฏิบัติงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความยั่งยืนและหลากหลาย รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. เพื่อควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย
2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
3. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์
4. เพื่อบำรุงและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งอาศัยให้มีสัตว์น้ำสมบูรณ์
5.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

1. เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
2. มีเครือข่ายประสานงานระหว่างเกษตรกรประมงกับสำนักงานประมง
3. ให้บริการความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกรนอกสถานที่
4. ขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรประมง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.
พัฒนาฟาร์มผลิตสัตว์น้ำและคุณภาพสินค้าประมงให้ได้รับมาตรฐานปลอดภัย

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน GAP และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. เพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตให้ปลอดจากสารตกค้าง
3. เป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามปลอดเชื้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.
บริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานและการบริการให้มี ประสิทธิภาพ

1. เพื่อให้ทราบผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านประมงของจังหวัด
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านประมงของจังหวัดให้ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงานประมง
4. เพื่อจัดการเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,434)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,817) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,536) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,200) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,884) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,764) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,707) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,545) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,416) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,272) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,164) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,067) สถิติประมง.. (1,039) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,005) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (998) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (943) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (918) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (865) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (836) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (806)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000