กรมประมงเปิดบริการ Fisheries shop กรมประมงเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าด้านประมงออนไลน์ "Fisheries shop" ให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่สนใจ โดยที่สินค้าประมงที่จะนำมาจำหน่ายต้องมีความสด สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ??

???? ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอ ต้องมีคุณบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่จะจำหน่ายสินค้าสด ??????????

1.1 ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

1.2 สินค้าต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

1.3 มีการจัดการหลังการจับอย่างถูกสุขอนามัยและรักษาความสดของสัตว์น้ำจนถึงมือผู้บริโภค

1.4 บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยจากการปนเปื้อน

1.5 มีสลากแสดงข้อมูลสินค้า เช่น ชนิดสินค้า น้ำหนัก ขนาดตัว ราคา ผู้ผลิต เบอร์ติดต่อ/ช่องทางติดต่อ

2. ผู้ที่จะจำหน่ายสินค้าแปรรูป ????

2.1 ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.2) และเป็นเจ้าของสถานแปรรูป

2.2 วัตถุดิบที่ใช้ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน safety level หรือสูงกว่า

2.3 มีสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ

2.4 บรรจุภัณฑ์ต้องมีความสะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร (Food grade)

2.5 มีสลากแสดงข้อมูลสินค้า

- ชื่อผลิตภัณฑ์

- ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

- ปริมาตรสุทธิ/น้ำหนักสุทธิ

- วันเดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน

?????ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/.../20201007155524_1_file.pdf

??ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ซึ่งทางสำนักงานจะช่วยให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน

?? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม หรือโทร 034 340 034 หรือทางไลน์ @893stppe

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม   197   เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) และจัดทำแผนปฏ...  82  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  73  โครงการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลานิลของกลุ่มเ...  68  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ธน...  65  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพัน...  56  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิล   52  ประกาศกรมประมง    45  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะงาน    43  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo_nakhonpatom@fisheries.go.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ