ข่าวกิจกรรม+BreakingNews สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,928)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,805) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,890) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,489) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,460) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,425) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,170) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,022) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (980) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (885) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (867) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (854) แบบคำขอต่างๆ.. (841) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (759) ราคาสัตว์น้ำ.. (746) สถิติประมง.. (741) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (726) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (612) หน่วยงานส่วนกลาง.. (611) อาสาสมัครด้านการประมง.. (561)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000