ข่าวกิจกรรม+BreakingNews สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,333)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,237) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,261) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,810) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,581) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,474) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,335) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,309) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,269) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,092) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (973) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (952) สถิติประมง.. (857) ราคาสัตว์น้ำ.. (845) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (802) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (751) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (698) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (692) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (682)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000