ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่สง 1) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเสนอแนะในการจัดทำแผน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร, การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สภาพัฒน์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   279    ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  192  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดค...  181  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรี ข้าราชการ พนักงา...  174  ลงพื้นที่ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมประมงโรงเรียน ...  172  การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดน   154  ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองหลุมดินว่ามีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทลอบพับ...  148  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง และประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤ...  147  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว...  138  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ