ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ้านโป่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ้านโป่ง วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางขวัญฤทัย แซ่ลี้ ประมงอำเภอบ้านโป่ง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ณ เครือข่าย ศพก. ศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านโป่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับประมงอำเภอ ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามในเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โรคสัตว์น้ำ ฯลฯ พร้อมทั้งแจกเอกสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และแจกพันธุ์ปลากินพืชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้นงสัตว์น้ำจืดราชบุรี จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน และปล่อยในบ่อของศูนย์เรียนรู้ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  378   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว   237  ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ ...  170  ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...  167  ร่วมบันทึกเสียงรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ...  166  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 อำเภอบ...  150   ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  146  ลงพื้นที่ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเต...  144  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา   137  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพา...  136


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ