นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436 - 2563) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากจังหวัดราชบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436 - 2563) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากจังหวัดราชบุรี วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี พร้อมด้วย นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอ โพธาราม และนายมณฑล อ่วมเทศ ประมงอำเภอบางแพ ร่วมให้การต้อนรับนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436 - 2563) ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจากจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 รายแรกที่ผ่านการรับรองฯ (มาตรฐานนี้เปิดให้การรับรองเมื่อ 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย
1. นางบุญช่วย ชัยตระกูล ที่ตั้งฟาร์ม หมู่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. นางมาลี สาคร ที่ตั้งฟาร์ม หมู่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค และในการนี้ คณะฯได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มของนางบุญช่วย ชัยตระกูลเพื่อดูผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  314   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   158  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  145  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  144  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  139  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  139  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  137  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  132  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  130  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ