ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP มกษ. 7436 - 2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP มกษ. 7436 - 2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค วันที่ 18 มกราคม 2565 ประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นายมณฑล อ่วมเทศ ประมงอำเภอบางแพ ลงพื้นที่ตรวจติดตามฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับการรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP มกษ. 7436 - 2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค จำนวน 2 ราย ประกอยด้วย
1. นางบุญช่วย ชัยตระกูล หมู่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. นางมาลี สาคร หมู่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การใช้ยาและวัตถุอันตราย ตาม พรบ.อาหารและยา และประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าทาง Fisheries Shop ของกรมประมง ให้แก่เกษตรด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 จ...  316   ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565   167  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  147  จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ...  147  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบ...  143  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามข้อร้องเรียนการลักลอบใช้สารโล่ติ๊น (ยาเบื่อปลา) พื้น...  142  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษต...  140  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภ...  138  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการประเมินศักยภา...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโย...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

     399 ถนนยุติธรรม  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000    fpo-ratchaburi@dof.in.th   032-337656   032-337656   แฟนเพจ