การประกาศเจตนารมณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

การประกาศเจตนารมณ์  

ข่าวสารสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-12-02  |   ข่าววันที่: 2021-12-02 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 


ประกาศจังหวัดแพร่
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดแพร่
มีคะแนนเท่ากับ ๘๘.๘๔, ๘๙.๘๕ และ ๙๙.๑๕ คะแนน ตามลำดับ อยู่ในระดับ A สองปีซ้อน และระดับ AA
เป็นอันดับที่ ๒ ของประเทศในประเภทจังหวัด ประกอบกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งรัฐบาลผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มุ่งให้ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)" ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของจังหวัดแพร่บรรอุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็น
มาตรฐานแนวทางและค่านิยม นำไปปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น 1 โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงาน
ให้ดำเนินงานตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการประจำจังหวัดแพร่
ได้รับทราบและยึดถือในการดำเนินงาน ดังนี้
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
. ห้ามมิให้บุคลากรนำทรัพย์สินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น หากมีความจำเป็นต้องนำ
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ให้จัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน
๓. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยืดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๕. การจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการตรวจรับ ควรมีกรรมการตรวจรับเป็นบุคลากร
จากภายนอกหน่วยงานร่วมด้วยเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และต้องเข้มงวดในขั้นตอนการประมูลวัสดุอุปกรณ์
ที่เสื่อมสภาพแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราขการเพื่อมิให้เกิดการเอื้อประโยชนให้กับตนเอง
และพวกพ้อง
๖. ให้บุคลากรเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบช้อกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี
เกี่ยวกับการบริการแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกขนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ไม่มุ่งหวังให้มีหรือรับการ
ตอบแทนในอนาคต ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการหรือการอำนวย
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
๗. บุคลากรควรยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนเป็นสำคัญภายใต้
จรรยาบรรณในการประพฤติปฏิบัติงานที่ดีมากกว่ามุ่งหวังเกียรติยศศักดิ์ศรีและตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับ
การบังคับบัญชา
๘. ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
ทุก ๓ เดือนแรกของรอบการประเมิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรก่อนรอบการประเมินจริง
(รอบ ๖ เดือนและ๑๒ เดือน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) .. (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.. (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย .. (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. (245)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564.. (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Express.. (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว.. (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ .. (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา.. (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000