สำนักงานประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |   ข่าววันที่: 2021-01-14 |  อ่าน: 130 ครั้ง
 

สำนักงานประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่รับผิดชอบ :  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประมงอำเภอ :นส.พัชราภา พลประถม

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอำเภอ ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน ตรวจสอบ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,374)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,324) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (1,017) แบนเนอร์.. (1,012) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (1,006) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (970) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (904) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (852) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (765) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (756) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (751) สำนักงานประมงอำเภอนครหลวง.. (681) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (605) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (589) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (580) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (576) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (532) วิสัยทัศน์ .. (516) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (461) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (453)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา