สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนใจติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนใจติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์


ครม.อนุมัติแล้ว...สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนใจติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ได้ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และมีประสบกรณ์ในการเพาะเลี้ยงจระเข้และการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

# ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้, สวนสัตว์ที่มีการเพาะเลี้ยงจระเข้

= วงเงินสินเชื่อ 1,000 บาท/จระเข้ 1 ตัว

# ผู้ค้าผลิตภัณฑ์จากซากจระเข้ เนื้อจระเข้:แช่เย็น/แช่เข็ง,โรงงานเชือดชำแหละ โรงงานฟอกหนัง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากซากจระเข้

= วงเงินสินเชื่อ 2,000 บาท/จระเข้ 1 ตัว

หมายเหตุ: วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ธ.ก.ส.

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

ขั้นที่ 1 ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร จข.1 ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ (รายละเอียดและเอกสารแนบตามแผ่นภาพ ขั้นที่ 1)

ขั้นที่ 2 สำนักงานประมงจังหวัด ออกบันทึกการแจ้งผลการตรวจสอบใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ (รายละเอียดและเอกสารแนบตามแผ่นภาพ ขั้นที่ 2)

ขั้นที่ 3 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อขอรับสินเชื่อหลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับจาก ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ (รายละเอียดและเอกสารแนบตามแผ่นภาพ ขั้นที่ 3)

ขั้นที่ 4 ธ.ก.ส.พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (รายละเอียดและเอกสารแนบตามแผ่นภาพ ขั้นที่ 4)

4.1 ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้เพียงประเภทเดียว

4.2 กรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงจำนวน และขนาดของจระเข้ ที่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

4.3 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป และมีการทำสัญญาจะซื้อ-จะขายจระเข้

4.4 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอื่นๆ ของรัฐ

4.5 วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้รับขึ้นอยู่กัับการพิจารณาของ ธ.ก.ส.

4.6 การชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันอนุมัติเงินกู้

4.7 หลักประกันการกู้เงิน

4.7.1 ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

4.7.2 บุคคลค้ำประกัน

4.7.3 หลักประกัน บสย.

4.7.4 หลักประกันอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

4.8 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส.

ขั้นที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ (รายละเอียดและเอกสารแนบตามแผ่นภาพ ขั้นที่ 5)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง Fish...  142   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา...  135  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และส่งเสริมก...  125  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  118  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun    118  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปล...  117  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค...  106  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือน...  102  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื...  101  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ Fisherman Market /Fisherm...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ