นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลพร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลพร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิล บ้านนากะเสริม โดยมีนายประพจน์ แก้วบุดดา ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ (ปลานิล) ค.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นผู้รายงานความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลบ้านนากะเสริม โดยอธิบดีกรมประมงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่ม รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเพิ่มกำลังการต่อรองให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

cr : #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  134  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  124  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  110  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107