บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น

ประมงจังหวัดนครพนม
    


นายสำราญ รื่นนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายทศพล แก้วงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวรัชดาพร เข็มขัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวมลทิยา ป่าหวาย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายจักรวุธ คัธโส

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวปิยะวรรณ ไหดงยาง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางรุ้งทอง ผาบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายอภิชัย เอกพันธ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายสุระพรรณ์ ปัตตานัง


(พนักงานขับรถ)
    


-


    
นายทิวากร พันที


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชาตรี พันที


(พนักงานขับรถ)
    


นายเฉลียว แก้วมะ

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปิยะ อาจสัญจร

ประมงอำเภอท่าอุเทน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสังเวียน นามธรรม

ประมงอำเภอศรีสงคราม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวัชริช ราชวัตร

ประมงอำเภอธาตุพนม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวประภาพร จันทะขิน

ประมงอำเภอโพนสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอนาแก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร

ประมงอำเภอบ้านแพง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรีนา โพธิ์สา

ประมงอำเภอปลาปาก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์

ประมงอำเภอนาหว้า
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107