บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

นายกำพล ลอยชื่น

ประมงจังหวัดนครพนม
    


เรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายทศพล แก้วงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวรัชดาพร เข็มขัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวพัณณิตา กันทรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายจักรวุธ คัธโส

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวปิยะวรรณ ไหดงยาง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายปิยวัฒน์ โสมาลีย์

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง)
    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายสุระพรรณ์ ปัตตานัง


(พนักงานขับรถ)
    


-


    
นายทิวากร พันที


(จ้างเหมาบริการ)
    
-


    


นายเฉลียว แก้วมะ

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปิยะ อาจสัญจร

ประมงอำเภอท่าอุเทน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสังเวียน นามธรรม

ประมงอำเภอศรีสงคราม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวัชริช ราชวัตร

ประมงอำเภอธาตุพนม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวประภาพร จันทะขิน

ประมงอำเภอโพนสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายชัยวัฒน์ สุวรรณส่องแสง

ประมงอำเภอนาแก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร

ประมงอำเภอบ้านแพง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรีนา โพธิ์สา

ประมงอำเภอปลาปาก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์

ประมงอำเภอนาหว้า
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107