บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
นายกำพล ลอยชื่น

ประมงจังหวัดนครพนม
    


นายสำราญ รื่นนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายทศพล แก้วงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวรัชดาพร เข็มขัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวมลทิยา ป่าหวาย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายธนดล จันทรประทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นายจักรวุธ คัธโส

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวสุภัคชญา แห่สถิตย์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวปิยะวรรณ ไหดงยาง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มบริหารและยุทธศาตร์)
    


นางรุ้งทอง ผาบุญ

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายอภิชัย เอกพันธ์

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายสุระพรรณ์ ปัตตานัง


(พนักงานขับรถ)
    


-


    
นายทิวากร พันที


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชาตรี พันที


(พนักงานขับรถ)
    


นายเฉลียว แก้วมะ

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายปิยะ อาจสัญจร

ประมงอำเภอท่าอุเทน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสังเวียน นามธรรม

ประมงอำเภอศรีสงคราม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวัชริช ราชวัตร

ประมงอำเภอธาตุพนม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวประภาพร จันทะขิน

ประมงอำเภอโพนสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายอาคม จันทะพันธ์

ประมงอำเภอนาแก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายธีรวัฒน์ ศรีเพ็ชร

ประมงอำเภอบ้านแพง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรีนา โพธิ์สา

ประมงอำเภอปลาปาก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์

ประมงอำเภอนาหว้า
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม