บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
-ว่าง-

ประมงจังหวัดนครพนม
    


นายสำราญ รื่นนาค

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายสุนทร รุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวรัชดาพร เข็มขัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวมลทิยา ป่าหวาย


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวประภาพร จันทะชิน


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายธนดล จันทรประทักษ์


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นายอภิชัย เอกพันธ์


(เจ้าหน้าที่การประมง)
    
นางสาววัชราภรณ์ แห่สถิตย์


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวปิยะวรรณ ไหดงยาง


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นายจักรวุธ คัธโส


(นักวิชาการประมง)
    
นายอภิชัย เอกพันธ์


(เจ้่าหน้าที่ประมง)
    
นายสุระพรรณ์ ปัตตานัง


(พนักงานขับรถ)
    


นางรุ้งทอง ผาบุญ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายทิวากร พันที


(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชาตรี พันที


(พนักงานขับรถ)
    


นายเฉลียว แก้วมะ

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสมพงษ์ คะดุน

ประมงอำเภอท่าอุเทน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสังเวียน นามธรรม

ประมงอำเภอปลาปาก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวัชริช ราชวัตร

ประมงอำเภอธาตุพนม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายปิยะ อาจสัญจร

ประมงอำเภอโพนสวรรค์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายอาคม จันทะพันธ์

ประมงอำเภอนาแก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-

ประมงอำเภอบ้านแพง
    
นางสาวรีนา โพธิ์สา

ประมงอำเภอศรีสงคราม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์

ประมงอำเภอนาหว้า
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 312 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม