ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน นเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรม และนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครพนม และเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) ร่วมกับนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ประมงจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดนครพนมในด้านต่างๆ อาทิ สภาวะการทำประมง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator : FC) จังหวัดนครพนม ผลงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยอธิบดีกรมประมงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขแต่ละปัญหา แนะนำการแนวทางการพัฒนา สัตว์น้ำที่มีศักยภาพ และเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ FC จังหวัดนครพนมในอนาคต เพื่อช่วยพัฒนาภาคการประมงในจังหวัดนครพนม

จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม เพื่อปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึก และพบปะพูดคุยกับบุคลากรในศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  224   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    172  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  137  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  130  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  127  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  125  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   121   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   117  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107