ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ,นายกฤษณะ อัครพัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนคร ,หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง ,หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุน) ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

2.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำก่ำ ต.พิมาน อ.นาแก

3.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงลุ่มน้ำอูน ต.นางัว อ.นาหว้า

โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  199   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  199  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  195  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  159  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  112  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  109  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  105  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  แบนเนอร์   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107