สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และหน่วยงานกรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2564 ณ หนองบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 500,030 ตัว ซึ่งประกอบด้วยปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาบึก 30 ตัว ปลาแก้มช้ำ 10,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว และปลาตะเพียน 440,000 ตัว โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลดงขวาง ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  200   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  200  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  199  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  125  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  116  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  113  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  111  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  103  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107