โครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร" วันที่ 11 สิงหาคม 2564

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ประมงอำเภอนาแก และชุมชนประมง ในพื้นบ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการ"ประมงร่วมอาสาพาปลากับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะพักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร"

จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร กรมประมง จึงดำเนินโครงการ "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ" ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยการพาปลากลับบ้าน "หนองหาร" จำนวน 32 แห่ง 3 หมู่บ้าน โครงการนี้นอกจากเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่เป้าหมายแล้ว ยังมุ่งหวังให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยชุมชนเองในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติม ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  204   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  202  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  135  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  124  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  117  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  116  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  111  ประมงจังหวัดนครพนม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107