กิจกรรมประมงโรงเรียน (สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ) ภายใต้โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


กิจกรรมประมงโรงเรียน (สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ) ภายใต้โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน (สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ) ภายใต้โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง,และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว โรงเรียนละ 3,500 ตัว โดยแยกเป็น ปลาดุกจำนวน 1,000 ตัว ปลากินพืชจำนวน 2,500 ตัวและอาหารปลาโรงเรียนละ 12 กระสอบ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ การให้อาหาร และการสังเกตอาการของสัตว์น้ำเพื่อป้องกันโรค แก่ครูผู้ดูแลและคณะกรรมการนักเรียนที่มีหน้าที่ดูแลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ