ออกพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ ตำบลน้ำทูน ตำบลท่าลี่ ตำบลหนองผือ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 จุดเรียนรู้ฯ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดเรียนรู้ฯ ให้แก่เกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   60  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ