เข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบประยุกต์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบประยุกต์ โคกหนองนาโมเดล ณ สวนเกษตรผสมผสานของ นายเสียน. มโนศรี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี ดร ประชา แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    301   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   299  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    211  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    172  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  128  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   113  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  109  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  100  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  91

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ