ออกให้บริการรับคำ ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกให้บริการรับคำ ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ออกให้บริการรับคำ ขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ตามจุดให้บริการที่กำหนดร่วมกับผู้นำชุมชนแต่ละตำบล เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่เกษตรกรผู้ทำการประมง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน มีเกษตรกรเข้ารับริการ จำนวน 780 ราย เอกสารถูกต้องครบ ถ้วน จำนวน 496 ราย ที่เหลือเร่งให้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ