ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้...


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 1 งาน จำนวน 2 บ่อ และบ่อสำหรับเพาะพันธุ์กบนา  ขนาด ครึ่งงาน จำนวน 1 บ่อ ณ แหล่งน้ำกุดโง้ง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    329   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    228  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  159  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  104  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ