ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้...


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างบ่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 1 งาน จำนวน 2 บ่อ และบ่อสำหรับเพาะพันธุ์กบนา  ขนาด ครึ่งงาน จำนวน 1 บ่อ ณ แหล่งน้ำกุดโง้ง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   66  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   50  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ