โครงการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

โครงการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจ...


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ประชุมให้ความรู้ เกษตรกร เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในบ่อดิน บ่อคอนกรีต กระชังบก  ภายใต้โครงการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง   กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และแนะนำการเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่อง กฎหมาย พ.ร.ก. ประมง ปี 2558 ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ