ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ โรงเรีย...


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอท่าลี่ ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายอำเภอนาแห้ว ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย  เพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ  โดยการนำการปล่อยโดย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ