เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง คำขอรับอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง คำขอรับอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง คำขอรับอน...


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง คำขอรับอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ราย บริษัทแม่เหรียญ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลผาอินทร์แปลง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 12 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอราวัณ  จังหวัดเลย โดยมี นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    329   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    228  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  159  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  104  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ