เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์ศรีศร อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์ศรีศร อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

เข้า ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์. จันทร์...


วันที่  12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์  ประมงอำเภอท่าลี่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าลี่ กาชาด จังหวัดเลย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าลี่ ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้กับนายสมพงษ์.  จันทร์ศรีศร  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ