ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประ...


 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านผานกเค้า หมู่ที่ 1 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  โดยมีนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง เป็นประธานโดยร่วมทำบุญตักบาตร และให้บริการให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูน้ำแดงหรือช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และแจกเอกสารคำแนะนำด้านวิชาการ พร้อมจัดบอร์ด นิทรรศการด้านการประมง มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 23 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ