โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) 

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิ...


วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังวัดเลย พร้อมด้วย นายธงชัย บัวระภา นักวิชาการประมง ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 (ภาคการประมง) อำเภอนาด้วง  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และกบในกระชังบกในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4,5  ตำบลท่าสวรรค์ และ หมูที่ 2, 4, 6, 9 , 12 ตำบลนาด้วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปลาดุกที่เลี้ยงมีอัตราการเจริญช้า เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม อาทิเช่น อากาศหนาว จึงทำให้ปลาดุกมีการกินอาหารน้อย น้ำหนักเฉลี่ย  15-20 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดตายร้อยละ 60  การเลี้ยงกบในกระชังบกเจริญเติบโตดี  น้ำหนักเฉลี่ย   3 - 7  ตัว/กิโลกรัม อัตราการรอดตาย ร้อยละ 70 ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทยอยจับเพื่อบริโภคในครัวเรือนพร้อมทั้งบางส่วน อาทิเช่น กบ คัดเลือกตัวที่สมบูรณ์เพศเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในฤดูกาลผสมพันธุ์ปีถัดไป  อีกทั้งยังพบบางราย ยังไม่มีการจับผลผลิตขึ้นมาบริโภคหรือจำหน่าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    329   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    228  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  159  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  104  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ