โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) อำเภอเมืองเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ภาคการประมง) อำเภอเมืองเลย 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู...


วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาววิมลรัตน์ พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ภาคการประมง) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และกบในกระชังบกในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4,6 ตำบลเสี้ยว หมู่ 3,4 ตำบลกกทอง อำเภอเมือเลย จังหวัดเลย ปลาดุกที่เลี้ยงมีอัตราการเจริญเติบโตดี น้ำหนัก  7-10 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดตายร้อยละ 60  การเลี้ยงกบในกระชังบกเจริญเติบโตดี  น้ำหนักเฉลี่ย   5 - 7  ตัว/กิโลกรัม อัตราการรอดตาย ร้อยละ 70  การเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก มีน้ำหนักเฉลี่ย 15 ตัว/กิโลกรัม อัตราการรอดตาย  ร้อยละ 80 ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทยอยจับเพื่อบริโภคในครัวเรือน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ