เตรียมสถานที่ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วัน Field day กิจกรรมฐานเรียนรู้

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เตรียมสถานที่ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วัน Field day กิจกรรมฐานเรียนรู้ 

เตรียมสถานที่ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วัน Field da...


วันที่ 23 มกราคม 2562 นายรังสันต์  ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์  อินทรวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเลย เตรียมสถานที่จัดงานวัน Field day กิจกรรมฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเตรียมสถานที่ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 ณ กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ภูผาฝ้าย บ้านผาฝ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ