ติดตาม ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ อำเภอวังสะพุง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตาม ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ อำเภอวังสะพุง 

ติดตามเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อำเภอวังสะพุง


วันที่ 8 มกราคม 2562 นายรังสันต์  ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง สำนักงานประมงอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 7, 10  ตำบลศรีสงคราม และหมู่ที่ 10, 17 ตำบลหนองหญ้าปล้องอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำเป็นไปตามเป้า และเกษตรกรได้นำผลผลิตสัตว์น้ำไปบริโภค จัดจำหน่าย แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และแปรรูปเก็บไว้จำหน่าย เพิ่มรายได้ในครอบครัว หลังทำการจับสัตว์น้ำได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบ่อหลังจับสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกร เตรียมบ่อ ทำความสะอาดบ่อ และตากบ่อ เป็นการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงปลารุ่นใหม่ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ