สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กิจกรรม "วันรวมน้ำใจกาชาดเลย"

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กิจกรรม "วันรวมน้ำใจกาชาดเลย" 

สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กิจกรรม "วันรวมน้ำใจก...


วันที่ 8 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเลย นายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายธงชัย  บัวระภา นักวิชาการประมง นำของรางวัล ได้แก่ พัดลม หม้อหุงข้าว จำนวน 2 รายการ มูลค่า 1,966 บาท ร่วมสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กิจกรรม "วันรวมน้ำใจกาชาดเลย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และเป็นของรางวัลร้านเหล่ากาชาดฯ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ