โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ อำเภอท่าลี่


วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ปฏิบัติหน้าที่อำเภอท่าลี่ ออกรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำเกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในท้องถิ่น การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ และให้ความรู้เรื่องกฎหมายประมงเบื้องต้นที่ควรรู้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   66  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   50  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ