โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

โครงการฝึกทักษะอาชีพ 6 ก.ค. 61


วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นำโดย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย นายกิตติวัฒน์  อินทรวิชัย นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายธงชัย  บัวระภา นักวิชาการประมง ร่วมกันจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้ โครงการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน ภาคการประมง แก่เกษตรกร อำเภอด่านซ้าย ณ วัดศาลา บ้านกกจำปา ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ