โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร อำเภอเมืองเลย รุ่นที่ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร อำเภอเมืองเลย รุ่นที่ 5 

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ 6 ก.ค. 61


วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาววิมลรัตน์  พิมพา ประมงอำเภอเมืองเลย นายชาตรี  ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง และนายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียน ภาคการประมง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รุ่นที่ 5 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร นายเกรียงศักดิ์  แสนสุวรรณ ให้ความรู้เสริมในเรื่อง การจัดการทางการเงิน ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ