อำเภอยิ้ม 

22 พ.ค. 2561 ออกหน่วยอำเภอยิ้ม


วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานประมงอำเภอเมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ "ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน" ณ วันแสงอรุณ หมู่ที่ 2 บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลยเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    301   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   299  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    208  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    170  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  128  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   113  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  109  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  100  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  96  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  91

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ